شرکت زرسیم با تکیه‌ بر اصل مشتری مداری‏، پویایی، بهبود مستمر سامانه‌های مدیریتی[1] و تعهد به رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات, و تعهدات، با مشارکت کارکنان و همچنین فراهم آوری محل کار ایمن و بهداشتی تلاش می‌نماید، به این منظور که فرهنگ کیفیت در سازمان ساری و جاری‌ گردد. بنابراین در راستای دست‌یابی به اهداف مذکور، مبانی خط‌مشی خود را اعلام می‌دارد:

1.      افزایش شایستگی منابع انسانی از طریق آموزش و بهبود مستمر

2.     طراحی و تولید محصول جدید و توسعه بازار فروش

3.     بهبود کیفیت محصولات تولیدی

4.    کاهش هزینه‌ها و تغییر در موجودی‌های تولیدی در جهت استفاده بهینه از منابع

5.     حفاظت از محیط‌زیست شامل پیشگیری از آلودگی و استفاده از منابع پایدار

6.    کاهش بیماری و جلوگیری از حوادث شغلی

7.     حذف و کاهش مخاطرات به‌منظور پیشگیری از سوانح و بیماری و جنبه‌های زیست‌محیطی

8.    حفظ و بهبود سلامت بهداشت و ایمنی کارکنان

9.    حفظ سوابق مطابق الزامات مشتری و قانونی و سازمانی

مدیرعامل


[1] ISO 9001:2015, IATF 16949:2016,ISO 14001:2015,ISO 45001:2018