هدف از انجام آزمون اندازه گیری میزان شاخص اکسیژن،اندازه گیری حداقل میزان اکسیژن لازم جهت سوختن می باشد،که برای تمامی عایق ها و روکش ها کاربرد دارد. این آزمون مطابق استاندارد ISO 4589-2 انجام می پذیرد.