هدف از انجام آزمون انتشار شعله عمودی ، ارزیابي انتشار شعله عمودي روي دسته سيم ها یا كابل هاي الكتریكي یا نوري عمودي نصب شده در شرایط تعریف شده را مشخص مي سازد .این آزمون در 4 بخش (A,B,C,D) مطابق با استاندارد های IEC 60332-3-21،IEC 60332-3-22،IEC 60332-3-23،IEC 60332-3-24،IEC 60332-3-25 انجام می گیرد.