هدف از انجام آزمون زمون روی كابل های الکتریکی تحت شرایط آتش، ارائه راهنمائي براي كابلهاي الكتریكي تحت شرایط آتش است.این آزمون شامل کابل های مقاوم در برابر آتش می باشد.این آزمون مطابق با استانداردهای ISIRI 3082-11 &21, IEC60331 11&21  انجام می شود.