هدف از انجام آزمون شاخص دما، اندازه گیری دمای لازم جهت سوختن نمونه درهوا(اکسیژن 21 درصد) است. این آزمون برای تمامی عایق ها و روکش ها کاربرد دارد. این آزمون مطابق استاندارد ISO 4589-3 انجام می پذیرد.