هدف از انجام آزمون انتشار دود، تعیین میزان انتقال نور در شرایطی که نمونه در شرایط دود قرار می گیرد، می باشد. این آزمون برای سیم و کابل هایی که قطر آنها بالاتر از 1 میلیمتر می باشد کاربرد دارد.این آزمون مطابق با استاندارد IEC 61034-2  انجام می پذیرد.