آزمونهای سیم و کابلهای خودرویی که در آزمایشگاه شرکت زرسیم قابلیت انجام را دارند به شرح ذیل میباشند:

 

ردیف

آزمون های خودرویی

1

اندازه گیری ابعادی

2

استقامت کششی قبل و بعد از کهنگی

3

درصد ازدیاد طول قبل و بعد از کهنگی

4

سایش سیم به سیم

5

سایش تیغه به سیم

6

سایش تیغه به سیم در دمای 60 درجه سانتی گراد

7

نیروی عریان سازی

8

نیروی چسبندگی عایق به هادی

9

کهنگی کوتاه مدت و بلند مدت

10

فشار در دمای بالا

11

پیچش در دمای پایین

12

ضربه در دمای پایین

13

عدم انتشار شعله

14

جمع شدگی

15

اتصال کوتاه

16

انعطاف پذیری

17

اضافه بار گرمایی

18

مقاومت دی الکتریک

19

مقاومت الکتریکی هادی

20

ولتاژ شکست

21

ولتاژ استحکام

22

مقاومت حجمی عایق

23

رفتار در الکترولیز و هیدرولیز

24

مقاومت در برابر مواد شیمیایی

25

FAILURE BENDING TEST