آزمونهای آتش و دود که در آزمایشگاه شرکت زرسیم قابلیت انجام را دارند به شرح ذیل میباشند:

 

ردیف

آزمون های آتش و دود

مرجع استاندارد

1

كابل های الکتریکی تحت شرایط آتش

(Test for electric cables under fire conditions circuit integrity)

ISIRI 3082-11 &21, IEC60331 11&21

2

(Oxygen Index) اندازه گيری شاخص اكسيژن

ISO 4589-2

3

(Temperature Index) آزمون اندازه گيری شاخص آزمون دما

ISO 4589-3

4

اندازه گیری PH و هدایت الکتریکی

(Determination of acidity (by PH measurement) and conductivity)

IEC 60754-2

5

آزمون انتشار گاز اسيدی

((Determination of the halogen acid gas content

 IEC 60754-1

6

آزمون انتشار شعله عمودی روی كابلها یا دسته سيم های با نصب عمودی

(Test for vertical flame spread of vertical-mounted bunched wires or cables)

IEC 60332-3-21،IEC 60332-3-22،IEC 60332-3-23،IEC 60332-3-24،IEC 60332-3-25

7

آزمون انتشار شعله عمودی روی سیم یا کابل تک رشته

(Test on single vertical insulated wire or cable)

IEC60332-1,ISIRI 3081-1-2

8

(Smoke Density)  آزمون انتشار دود

IEC 61034-2