آزمونهای الکتریکی که در آزمایشگاه شرکت زرسیم قابلیت انجام را دارند به شرح ذیل میباشند:

 

 

آزمون های الکتریکی

مرجع استاندارد

1

اندازه‌گیری مقاوت عایقی در دمای محیط

INSO 3569-1

2

اندازه‌گیری مقاوت عایقی در بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی

INSO 3569-1

3

آزمون ولتاژ ۴ ساعته

INSO 3569-1

4

 اندازه‌گیری مقاوت الکتریکی هادی

ISIRI 3084

5

 آزمون ولتاژ روی کابل تکمیل شده

ISIRI 607-2

6

آزمون ولتاژ روی رشته‌ها

ISIRI 607-2