آزمونهای ابعادی که در آزمایشگاه شرکت زرسیم قابلیت انجام را دارند به شرح ذیل میباشند:

 

 

 آزمون‌های ابعادی

مرجع استاندارد

1

 اندازه‌گیری ضخامت عایق

INSO 5525-201

2

اندازه‌گیری ضخامت روکش‌های غیر فلزی

INSO 5525-202

3

 اندازه‌گیری ابعاد کلی و بررسی دو پهنی

INSO 5525-203