آزمونهای مکانیکی که در آزمایشگاه شرکت زرسیم قابلیت انجام را دارند به شرح ذیل میباشند:

 

 

آزمون‌های مکانیکی

مرجع استاندارد

1

 اندازه‌گیری استقامت کششی

INSO 5525-501

2

اندازه‌گیری ازدیاد طول

INSO5525-505

3

آزمون بررسی انعطاف پذیری

 ISIRI 607-2