آزمونهای دمایی که در آزمایشگاه شرکت زرسیم قابلیت انجام را دارند به شرح ذیل میباشند:

 

 

ردیف

آزمون های دمایی

مرجع استاندارد

1

آزمون فشار در دمای بالا

INSO 5525-508

2

آزمون خمش در دمای پائین

INSO 5525-504

3

آزمون ضربه در دمای پائین

INSO 5525-506

4

آزمون شوک حرارتی

INSO 5525-509

5

 آزمون‌های کهنگی

INSO 5525-401

6

آزمون تلفات جرم

INSO 5525-409

7

آزمون گرماسختی

INSO 5525-507

8

 آزمون جذب آب

INSO 5525-402

9

آزمون جمع شوندگی

INSO 5525-502

10

 آزمون اندازه‌گیری چگالی

INSO 5525-606

11

 آزمون پایداری حرارتی

INSO5525-405