هدف از انجام آزمون انتشار گاز اسیدی، تعیین مقدار گاز کلر آزاد شده از سوختن پلیمرهای موجود در سیم و کابل است. که برای کلیه مواد عایق و روکش کاربرد دارد. این آزمون مطابق با استاندارد IEC 60754-1انجام می گیرد.