فرشید طهماسبی

مدیر مالی

#140

tahmasebi@zarsim.com