سپیده اکبری

کارشناس مهندسی فروش

#112

s.akbari@zarsim.com

                                                                         
               
               
 

حکیمه سخی

کارشناس فروش

#126

sakhi@zarsim.com

         

زینب نیتی

کارشناس فروش

#121

niati@zarsim.com

               

 

ترانه ثانی

کارشناس فروش

#125

sani@zarsim.com

         

مهسا عنایتی

کارشناس فروش خودرویی

#124

enayati@zarsim.com